نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش، نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نوع پیمایشی است. روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و میدانی است. داده‌های مورد نیاز به وسیله پرسشنامه‌ محقق ساخته برای احصاء نظارت بر شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر رویکرد پیشگیری وضعی جمع‌آوری شد. جامعه‌آماری این تحقیق 106 نفر از کارشناسان مطلع پلیس در سال 1395 هستند. برای جمع‌آوری داده‌ها، بر اساس راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات در قالب دسته‌بندی نظریه کلارک در پیشگیری وضعی از جرایم، پرسشنامه محقق ساخته تهیه گردید که با نظر 10 نفر کارشناس خبره روایی و اعتبار آن مورد بررسی و تایید قرار گرفت. دادههای جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون‌های آماری تی تک نمونه‌ای و فریدمن تحلیل شدهاند. نتایج نشان داد که از میان 10 راهکار پیشنهادی، 5 راهکار دارای تأثیر متوسط به بالا،1 راهکار در حد متوسط و 4 راهکار پایین‌تر از حد متوسط ارزیابی شدند. در انتها، با اولویت‌بندی راهکارها از طریق آزمون فریدمن، راهکار «کنترل و ایجاد محدودیت برای استفاده از ابزارهای تسهیل ارتکاب جرم» به عنوان اولویت اول و راهکار «سخت کردن آماج جرم» به عنوان راهکار آخر در ارزیابی مشخص شدهاند.

کلیدواژه‌ها