بررسی علل عدم اعلام جرم از سوی بزه دیدگان در جرائم علیه حیثیت معنوی (مطالعه موردی شهرکرد)

نویسندگان

چکیده

امروزه ﻧﻘﺶ ﺑﺰﻩ‌ﺩﻳﺪﻩ ﺩﺭ ﺷﺮﻭﻉ ﻭ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﭘﺮﺭﻧﮓ ﺍﺳﺖ، ﻭﻟﻲ ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺻـﺪﻭﺭ ﺣﻜـﻢ ﺳﻬﻤﻲ ﺍﻧﺪﻙ ﺩﺍﺭﺩ. این پژوهش با هدف بررسی علل عدم اعلام جرم از سوی بزه دیدگان در جرائم علیه حیثیت معنوی در سال 1394 و 1395 انجام شده است. این پژوهش با روش مطالعه میدانی و جمع آوری اطلاعات کتابخانه‌ای انجام و در این خصوص 155 نفر از کارکنان دادگستری شهرکرد، وکلا و افراد درگیر با جرائم حیثیت معنوی مورد آزمون قرار گرفتند. در این رابطه از پرسشنامه محقق ساخته 68 سوالی با پایایی 89/0استفاده گردید، روایی صوری پرسشنامه به تایید صاحبنظران دراین زمینه رسیده است. نتایج این تحقیق نشان دادکه فقدان یا نقصان دلایل اثباتی جرائم علیه حیثیت معنوی میتواند در علل عدم اعلام شکایت به وسیله بزه دیده، نقش بسزایی داشته باشد، بین سبک بودن مجازاتها و عدم طرح شکایت از سوی بزه دیدگان در جرائم علیه حیثیت معنوی رابطهی معناداری وجود دارد و اطالهی دادرسی در عدم طرح شکایت از سوی بزه دیدگان در جرائم علیه حیثیت معنوی نقش بسزایی دارد، همچنین به ترتیب اهمیت فقدان یا نقصان دلایل اثباتی جرائم علیه حیثیت معنوی، سبک بودن مجازاتها و عدم طرح شکایت، عدم اعلام جرم از سوی بزه دیدگان، تحصیلات و در نهایت جنسیت، مانع مهمی بر سر راه عدم طرح شکایت از سوی بزه دیدگان در جرائم علیه حیثیت معنوی است.

کلیدواژه‌ها