بررسی فرسودگی، رضایت مندی شغلی و سلامت عمومی کارکنان سازمان پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

با توجه به نقش اساسی و تعیین کننده پزشکی قانونی در بررسی پروندههای قضایی و مواجهه کارکنان آن با عوامل فشارزای متعدد، هدف پژوهش حاضر بررسی سلامت عمومی، فرسودگی و رضایت‌مندی شغلی کارکنان سازمان پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و زمینه‌یابی است. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان سازمان پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری است که با توجه به حجم محدود جامعه، حجم نمونه با جامعه مورد نظر برابر است. 35 پرسشنامه از مجموع 40 پرسشنامه‌ای که بین کارکنان توزیع شد از اعتبار کافی برخوردار بود که مورد تجریه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها نشان داد که 25 درصد از کارکنان، مشکلات خفیفی در حیطه سلامت روان دارند. همچنین 75 درصد از کارکنان سلامت روان بالایی دارند. در مجموع 28/34 درصد از کارکنان دارای رضایت شغلی بالا، 14/37 درصد رضایت شغلی متوسط و 57/28رضایت شغلی پایین دارند. بدین ترتیب نگرش 28 درصد از کارکنان نسبت به کارشان منفی است. بین تحصیلات، عدم موفقیت در تحصیلات و درگیری شغلی، رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. بین درگیری شغلی و سن، رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. همچنین بین تحصیلات و متغیرهای عدم موفقیت و درگیری، رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. بین رضایت‌مندی شغلی و تحصیلات، رابطه منفی معنی‌دار وجود دارد. یافتهها نشان داد که بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی، همبستگی منفی وجود دارد. هم چنین، بین سلامت عمومی و رضایت‌مندی شغلی، رابطه مثبت وجود دارد. نتایج پژوهش، لزوم توجه به برنامه‌هایی جهت افزایش رضایت و کاهش فرسودگی شغلی و به تبع آن افزایش سلامت روانی کارکنان را مطرح می‌سازد

کلیدواژه‌ها