تاثیر ابعاد (مثبت و منفی) کمال گرایی در گرایش به طلاق

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین رابطه ابعاد مختلف کمالگرایی در گرایش به طلاق بین افراد متقاضی طلاق و افرادی که متقاضی طلاق نیستند، انجام شد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی است. با توجه به مقایسه ابعاد کمال گرائی و گرایش به طلاق در افراد متقاضی طلاق و افراد عادی، روش پژوهش، پیمایشی و از نوع علّی- مقایسهای است. حجم نمونه تعداد 300 نفر است که 150 نفر از متقاضیان و 150 نفر دیگر از افراد عادی که تاکنون متقاضی طلاق نبودهاند، انتخاب شدند. پرسشنامههای تحقیق شامل سه پرسشنامه ابعاد کمال گرایی (مثبت و منفی)، گرایش به طلاق و جمعیت شناختی است. برای تحلیل دادهها از آمار توصیفی (جدول فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون t، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی) استفاده شد. تحلیلهای آماری با استفاده از نرم افزار SPSS تحلیل شدهاند. یافتهها نشان داد که بین کمال گرایی منفی و گرایش بالا به طلاق در متقاضیان طلاق و افراد عادی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد و در افراد عادی بین کمال گرایی مثبت و گرایش به طلاق رابطه معکوس و منفی وجود دارد. همچنین بعد منفی کمال گرایی میتواند پیش‌بینی کننده گرایش به طلاق باشد. به طور کلی نتایج نشان میدهد که کمال گرایی یکی از ویژگی‌های پایدار شخصیتی است که سبکهای تربیتی والدین در شکلگیری آن نقش مهمی دارند که در این تحقیق رابطه آن با ناسازگاری زناشویی و گرایش به طلاق تایید شد.

کلیدواژه‌ها