بررسی رابطه بین پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

نویسندگان

چکیده

هدف این تحقیق بررسی رابطهی بین پدافند غیرعامل و مدریت بحران در استانداری استان چهارمحال و بختیاری است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ طرح، توصیفی و به شیوه همبستگی انجام شده است. جامعه‌آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان استانداری استان به تعداد 478 نفر است که بر اساس فرمول کوکران یک نمونه 214 نفری از آنها به شیوه تصادفی انتخاب شد و اطلاعات با استفاده از دو پرسشنامهی محقق ساخته پدافند غیرعامل بر اساس الگوی ترکیبی با 28 سوال و پرسشنامه مدیریت بحران استاندارد توسلی با 47 سوال جمع آوری شد. دادهها با استفاده از نرم‌افزار spss و آزمون‌های توصیفی و استنباطی شامل ضریب همبستگی، رگرسیون و آزمون t و تحلیل واریانس مورد بررسی قرار گرفتند. یافتهها نشان داد که میزان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در استانداری استان بالاتر از حد میانگین است و بین پدافند غیرعامل و آمادگی قبل از بحران با ضریب همبستگی428/0، آمادگی حین بحران با ضریب همبستگی291/0 و آمادگی پس از بحران با ضریب همبستگی120/0 رابطه مثبت وجود دارد. همچنین در بین مولفه‌های پدافند غیرعامل به ترتیب؛ بهداشت و درمان، فناوری اطلاعات و سایبری، پشتیبانی و آموزش، بیشترین قدرت پیش‌بینی مدیریت بحران را دارند. همچنین تفاوتی برحسب ویژگیهای دموگرافیک مشاهده نشد. نتایج تحقیق نشان داد که علاوه بر وجود رابطه معنادار و مثبت بین پدافند غیرعامل و مدیریت بحران، تقویت پدافند غیرعامل در استانداری نیز باعث بهبود مدیریت بحران خواهد شد

کلیدواژه‌ها