بررسی عوامل موثر در بروز تمرد (نافرمانی) نسبت به مأمورین انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی و تببین عوامل موثر در بروز تمرد (نافرمانی) نسبت به مأمورین انتظامی استان چهارمحال و بختیاری انجام شده است. تحقیق حاضر از نوع پسارویدادی بوده و جهت تجزیه و تحلیل دادهها از آمار استنباطی که شامل آزمونهای واریانس یک طرفه، آزمون تی نمونههای مستقل و آزمون برابری میانگینهاست، استفاده شده است. ابزار اندازه گیری این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی مورد قبول در 3 محور، شیوه عملکرد مأمورین، ساختار و تجهیزات سازمانی و فرهنگ‌سازمانی حاکم در نیروی انتظامی است که میان 155 نفر از کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری به شیوه تصادفی، توزیع شد. نتایج تحقیق نشان داد که شیوه عملکرد مأمورین، ساختار و تجهیزات سازمانی، فرهنگ‌سازمانی حاکم در نیروی انتظامی (به عنوان عوامل درون سازمانی) قوانین و مقررات موجود و نوع رفتار مردم (به عنوان عوامل برون سازمانی) با ترتیب ذکر شده، در بروز نافرمانی نسبت به مأمورین انتظامی استان چهار محال و بختیاری تاثیرگذار بودهاند.

کلیدواژه‌ها