اثربخشی آموزش مسئولیت‌پذیری بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش مسئولیت پذیری بر کاهش اضطراب، استرس و افسردگی دختران دوره متوسطه شهر شهرکرد انجام شده است. روش پژوهش نیمه آزمایشی و در دو گروه آزمایش و کنترل با پیشآزمون و پسآزمون صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش-آموزان دختر دوره متوسطه شهر شهرکرد است که از میان آنها نمونهای به تعداد 40 نفر به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. پیش از مداخله آموزشی، گروههای آزمایش و گواه با ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس (DASS) مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت آموزش مسئولیتپذیری قرار گرفتند. بعد از مداخله جهت بررسی کاهش اضطراب، استرس و افسردگی برای هر دو گروه پسآزمون به وسیله ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ، اﺿﻄﺮاب، اﺳﺘﺮس (DASS) اجرا شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روش آماری تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج پژوهش نشان میدهد که بین میانگین اعضای دو گروه در پس آزمون متغیر اضطراب، استرس و افسردگی تفاوت معنا‏دار وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها