بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش پرخاشگری دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه اول

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه پرخاشگری پیامدهای زیانباری برای نوجوان و اطرافیان آنها دارد، این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر پرخاشگری دانش ‌آموزان پسر دوره متوسطه اول شهر شهرکرد انجام شد. پژوهش حاضر از نوع آزمایشی بود که در سه مرحله پیش آزمون، پس آزمون و یک ماه پس از برگزاری دوره آموزشی مهارت‌های زندگی (مرحله پیگیری)، اجرا شد. تعداد نمونه‌ها 60 دانش‌آموز پسر دوره متوسطه اول بودند که به صورت تصادفی به دو گروه 30 نفره گواه و کنترل تقسیم‌بندی شدند. برای گروه آزمایش 10 جلسه آموزش مهارت‌های زندگی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه انجام گرفت و گروه کنترل هیچ‌گونه آموزشی دریافت نکردند. قبل از شروع جلسات، پس از پایان جلسات و پس از گذشت 30 روز، پرسشنامه مقیاس قلدری ایلی نویز اجرا گردید. داده‌ها با استفاده از نرم افزار spss 19 و با روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که آموزش مهارت‌های زندگی در مقایسه با گروه کنترل به‌طور معنادار باعث کاهش نمره کلی پرسشنامه پرخاشگری شده است.

کلیدواژه‌ها