تأثیر میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر محتوای مصرفی این شبکه‌ها

نویسندگان

چکیده

استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی به ویژه شبکه‌های اجتماعی مجازی در دهه‌های اخیر رشد بسیار سریع داشته و میزان نفوذ آن در جامعه بسیار گسترش پیدا کرده است. از همین منظر شناخت بهتر و علمی این شبکه از ضروریتهای پژوهشی است. با توجه به این موضوع، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین میزان مصرف شبکههای اجتماعی مجازی با محتواهای مصرفی این شبکهها است. این پژوهش با استفاده از روش کمی و تکنیک پیمایش انجام شده است. ابزار مورد استفاده برای جمعآوری دادهها پرسشنامهی محقق ساخته است. برای روایی پرسشنامه از روایی صوری و پایایی آن از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شده است. جامعهی آماری پژوهش، دانشجویان دانشگاه دولتی شهرکرد هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران برابر با 368 است؛ که برای اطمینان بیشتر 400 نفر در نظر گرفته شده است. روش نمونه گیری، به صورت خوشهای چند مرحله ای بوده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS، در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که شبکههای اجتماعی مجازی با سه محتوای جک، مسائل جنسی و سرگرمی رابطهی معنادار با جهت مثبت و شدت ضعیف دارند که فرضیه پژوهش را تأیید میکند. در تحلیلها میبینیم که محتواهایی که دارای رابطهی معنادار با میزان استفاده از انواع شبکههای اجتماعی مجازی هستند، بیشتر از جنس آسیبهای اجتماعی هستند و این نشان از مصرف آسیب گونه این شبکهها است.

کلیدواژه‌ها