تاثیر مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر (مورد مطالعه استان چهارمحال و بختیاری در سال 92)

نویسندگان

چکیده

مدیریت جهادی یعنی علم و هنر رهبری و کنترل فعالیت‌های دسته جمعی، مبتنی بر مبارزه، نه صرفا در عرصه نظامی بلکه در تمامی عرصه های علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... جهت نیل به اهداف راهبردی و کلان یک سیستم و رفع موانعی که در رسیدن به آن وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد ساختاری، رفتاری و زمینه ای مدیریت جهادی بر پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1392 است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده‌ها پیمایشی و از نظر روش، کمی و به شیوه همبستگی است. در این پژوهش پرسش‌نامه ای با 30 سوال محقق‌ساخته در اختیار کارکنان پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری استان چهارمحال و بختیاری به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات قرار گرفت که در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سوال‌ها با پنج گزینه نظرسنجی شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت جهادی و ابعاد آن شامل ساختاری، رفتاری و زمینه‌ای با پیشگیری از قاچاق مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد (05/0P).

کلیدواژه‌ها