عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان (مطالعه‌ی موردی سرقت منازل شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383)

نویسندگان

چکیده

مکان نقش بسیار مهم و غیر قابل انکاری در وقوع یا پیشگیری از جرایم ایفا می‌کند. مجرمان، بیشتر مناطقی را برای ارتکاب جرم انتخاب میکنند که وقوع جرم در آنها راحت‌تر بوده و امکان مشاهده و دستگیری آنان در آن مناطق کمتر باشد؛ هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر در انتخاب مکان جرم از سوی مجرمان (مطالعه موردی سرقت منازل در شهرستان شهرکرد طی سال‌های 1393-1383) است. پژوهش حاضر از نظر روش، توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش‌نامه است. بدین منظور پرسش‌نامه‌ای با 22 سؤال اصلی از پرسنل پلیس آگاهی و پیشگیری ‌شهرستان شهرکرد به عنوان ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات تهیه و در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سوال‌ها با پنج گزینه‌ نظرسنجی شدند. همچنین پرسش‌نامه‌ای شامل 29 سؤال ترکیبی از سارقین زندانی شهرستان شهرکرد تنظیم و مورد نظرسنجی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین شرایط محیطی محل وقوع جرم و انتخاب مکان جرم از سوی سارقین رابطه وجود دارد. همچنین بین طرح و نقشه قبلی سارقین، موقعیت زمانی ارتکاب جرم، خصوصیات و ویژگی‌‌های فردی سارقین با انتخاب مکان جرم از سوی آنان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها