بررسی وضعیت میزان آگاهی و باور شهروندان نسبت به ابعاد جنگ نرم

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی وضعیت میزان آگاهی و باور شهروندان نسبت به ابعاد جنگ نرم انجام گرفت؛ بدین منظور 186 نفر از شهروندان شهرکرد به روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شدند. روش این پژوهش، توصیفی است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه ابعاد جنگ نرم استفاده شد و پایایی آن با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرنباخ 80/0 به دست آمد که بیانگر اعتبار بالای پرسش‌نامه است. تحلیل آماری این پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفت. طبق نتایج پژوهش، برای میزان آگاهی و باور شهروندان در مورد ابعاد جنگ نرم، میانگینی برابر 6/33 به دست آمد که به نسبت هشیاری کامل، در حد کمتر از متوسط است. در این پژوهش، میزان آگاهی در خصوص جنگ نرم و ابعاد آن در زنان و مردان تقریبا به یک میزان و در افراد متاهل بیشتر از غیرمتاهل بود. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سطح آگاهی شهروندان در مورد جنگ نرم با سن و میزان تحصیلات، درسطح 01/0 رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ به طوری که با افزایش سن و تحصیلات افراد، آگاهی آنان نسبت به ابعاد جنگ نرم افزایش مییابد. بنابراین با توجه به پیامدها و آثار جبران‌ناپذیر عملیات جنگ نرم علیه کشور، توجه ویژه به این مقوله امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها