بررسی عوامل فرهنگی- اجتماعی مؤثر بر وفاق اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان بالای 15 سال شهر لردگان)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، شناخت عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر وفاق اجتماعی در شهر لردگان است. چارچوب نظری پژوهش، برگرفته از نظریات دورکیم، بلاو و مرتون است. داده-های پژوهش با روش پیماشی جمع‌آوری شده است. جامعه آماری شامل شهروندان 15سال و بالاتر شهر لردگان است که برابر با32520 نفر است. حجم نمونه 380 نفر که با شیوه نمونه-گیری تصادفی از نوع طبقهای چندمرحلهای انتخاب شده و از طریق پرسشنامه محقق ساخته اطلاعات جمعآوری شده است. روایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن 81/0 است. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. مراحل آماری آن با استفاده از نرم‌افزار SPSS22 انجام‌ گرفته است. یافتههای پژوهش نشان داد که پایگاه اقتصادی – اجتماعی، قوم‌گرایی، ملی‌گرایی، استفاده از رسانه‌های جمعی، دین‌داری و سن بر وفاق اجتماعی مؤثرند. درنهایت مدل رگرسیونی پژوهش توانست 36 درصد از واریانس متغیر وفاق اجتماعی را پیش‌بینی کند.

کلیدواژه‌ها