میزان گرایش فرزندان شاهد و ایثارگر استان چهارمحال و بختیاری به فضای مجازی و عوامل موثر بر آن

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان گرایش فرزندان شاهد و ایثارگر استان چهارمحال و بختیاری به فضای مجازی و عوامل موثر بر آن است. روش پژوهش توصیفی - پیمایشی و جامعه‌آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان شاهد و ایثارگر دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 226 نفر به شیوه طبقهای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش یک پرسش‌نامه محقق‌ساخته است که روایی محتوایی آن به وسیله پنج نفر از استادان دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد تایید و ضریب پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 80/0 محاسبه شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که تقریبا همه نمونه مورد بررسی (6/95 درصد) از فضای مجازی (ماهواره و اینترنت) استفاده می‌کنند. حدود 7/94 درصد از سایت‌های مجاز استفاده نموده‌اند. در بین انواع استفاده، تفریح و گردش بی‌ هدف، حضور در شبکه‌های مجازی، برقراری ارتباط با دوستان بیشترین فراوانی را داشته است. یافته‌های نشان داده که عوامل مرتبط با استفاده از فضای مجازی به ترتیب اولویت عبارتند از: مسایل فرهنگی- اجتماعی، غنی نبودن اوقات فراغت، نگرش نسبت به نوع استفاده و تبلیغات. همچنین رابطه بین نگرش نسبت به استفاده از فضای مجازی و میزان استفاده از آن معنادار بوده است. بین غنی نبودن اوقات فراغت، مسائل فرهنگی-اجتماعی و نگرش نسبت به استفاده برحسب جنسیت پاسخگویان تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین نگرش نسبت به استفاده از فضای مجازی بر حسب پایه و رشته تحصیلی نیز تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها