بررسی نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد و عوامل موثر بر آن در استان چهارمحال و بختیاری

نویسنده

چکیده

اعتیاد به مواد مخدر در جامعه امروز روز به روز در حال افزایش است و به عنوان یک آسیب اجتماعی و یک اولویت مطرح بوده است. هدف این مقاله بررسی جایگاه خانواده در بروز و پیشگیری از اعتیاد است. ابتدا به‌منظور فراهم آوردن زمینه پژوهش به بررسی نقش و جایگاه این نهاد اجتماعی مهم در جامعه در میان تغییرات گسترده و همه جانبه دوران مدرن پرداخته و پس از آن ضمن طرح مهمترین نظریه‌های اجتماعی، با استفاده از تحلیل ثانویه و بررسی چند پژوهش که به شیوه پیمایشی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شده به نقش و جایگاه آن در بروز یا پیشگیری از مساله اعتیاد پرداخته است. برآیند کلی این بررسیها نشان میدهد که خانواده به تبع تغییرات اجتماعی، دستخوش تغییراتی در نقش، ابعاد و کارکردهایش شده و با وجود این تغییرات، هنوز به عنوان مهمترین نهاد در پیشگیری از مسایل و آسیب‌های اجتماعی از جمله اعتیاد مطرح است. همچنین ارزشها و نگرشهای افراد در خانواده نسبت به اعتیاد به سمت مثبت شدن در حال تغییر است که این مساله پیشگیری از اعتیاد را با مشکل پیچیده‌تری مواجه ساخته است. ضمن اینکه رابطه متغیرهای مستقلی در خانواده مانند وجود افراد معتاد در خانواده، از هم گسیختگی خانواده، روابط غیر صمیمی والدین، عدم کنترل صحیح خانواده، همنشینی با فرد معتاد، در دسترس بودن مواد با انحراف فرزندان و اعتیاد آنان تایید شده است.

کلیدواژه‌ها