تعیین رابطه بین احساس امنیت اجتماعی با شادی و نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کوهرنگ

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین رابطهی بین احساس امنیت اجتماعی با شادی و نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کوهرنگ است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت پیمایشی انجام شده است. داده‌ها و اطلاعات پژوهش از طریق پرسش‌نامه و با حضور محقق در میان دانش آموزان انجام شد. جامعه‌ آماری این پژوهش، کلیه دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کوهرنگ هستند که تعداد آن‌ها 779 نفر است. نمونه‌گیری در این پژوهش به شیوه تصادفی طبقه‌بندی است. تعداد نمونه 115 نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات در این پژوهش پرسش نامه است که شامل ویژگی‌های جمعیت‌شناختی از جمله سن، جنسیت، میزان تحصیلات و سابقه خدمت است. پرسش‌نامه‌های مورد استفاده پرسش‌نامه امنیت اجتماعی و عوامل موثر بر شادابی دانش‌آموزان است. از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی جهت تحلیل داده‌ها استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که میزان احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کوهرنگ بالاتر از میانگین نیست. همچنین میزان شادی و نشاط دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کوهرنگ بالاتر از میانگین نیست و بین میزان احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان باشادی و نشاط آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد و بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان کوهرنگ از نظر احساس امنیت اجتماعی و شادی و نشاط بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، تفاوتی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها