ارزیابی مولفه‌های فضاهای عمومی و تاثیر آن بر احساس امنیت (مطالعه موردی، پارک های لاله، ملت و تهلیجان جنوبی شهرکرد)

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با تبیین عوامل اثرگذار بر ویژگیهای فضاهای شهری، به بررسی تاثیر آن در افزایش احساس امنیت شهروندان در پارکهای شهرستان شهرکرد (لاله، ملت و تهلیجان) میپردازد. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و با توجه به روش گردآوری اطلاعات از نوع تحلیلی- توصیفی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه ساکنان شهر شهرکرد در سال 1394 تشکیل میدهند (170000 نفر). حجم نمونه نیز 783 نفر است که به روش نمونه‌گیری تصادفی در سطح سه پارک مورد نظر به صورت تصادفی انتخاب شدهاند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسش‌نامه محقق ساخته است که میزان پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ برابر با 79/0 بدست آمده است. مولفه‌های موثر در احساس امنیت استفاده‌ کنندگان از این سه پارک عبارتند از: کنترل رسمی، کنترل غیر رسمی، بی‌نظمی محیطی و اجتماعی. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بین کنترل رسمی و غیر رسمی با احساس امنیت اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و هم‌چنین بین بی‌نظمی محیطی و اجتماعی با احساس امنیت رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها