بررسی اثربخشی دوره‌های آموزشی با محوریت روشنگری و هدایت سیاسی (مطالعه موردی: کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی دوره‌های آموزشی با محوریت هدایت و روشنگری سیاسی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تدوین شده است. روش اتخاذ شده در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (نمودار و جداول آماری) و استنباطی، شامل آزمون t تک نمونه‌ای استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری در این جستار، پرسش‌نامه محقق‌ساخته با روایی و پایایی مورد قبول بوده که میان306 نفر از مخاطبان حاضر که به شیوه تصادفی انتخاب و در دوره‌های آموزشی ذکر شده حاضر بودند، توزیع شد. نتایج پژوهش پس از آزمون فرضیات، نشان می‌دهد که دوره‌های آموزشی در ارتقای بینش سیاسی، آگاه‌سازی و توسعه بصیرت سیاسی، ارتقا و افزایش‌ روحیه انقلابی، کاهش تخلفات و انحرافات سیاسی و افزایش ولایت‌مداری کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری موثر بوده است.

کلیدواژه‌ها