رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر میزان گرایش به جنس مخالف در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شهرکرد

نویسندگان

چکیده

در جامعه ایران با برخوردی که بین ارزش‌های سنتی و مدرن ایجاد شده است، دگرگونی‌هایی هم در گرایش‌ها و رفتار افراد به خصوص دختران نوجوان به وجود آمده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر میزان گرایش به جنس مخالف انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری آن کلیه دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر شهرکرد هستند که در سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل اند و 390 نفر از آن‌ها با روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. اعتبار ابزار به شیوه محتوایی محرز شده است و بالا بودن ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرها، حکایت از مطلوبیت پایایی ابزار پژوهش دارد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شده است. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین میزان گرایش به جنس مخالف در بین دانش‌آموزان با میزان گرایش آن‌ها به شبکه‌های اجتماعی مجازی، رابطه‌ی معناداری وجود دارد (001/0≥P، 255/0=r). یافته‌های رگرسیون سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیرهای اجتماعی/جمعیت‌ شناختی که در مرحله اول وارد مدل شدند (سن، مدت زمان عضویت در شبکه‌ها و میزان استفاده از اینترنت) توانسته‌اند 7/8 درصد از واریانس متغیر تحت پژوهش، یعنی گرایش به جنس مخالف را تبیین نمایند. در مرحله دوم و با اضافه کردن متغیر جدید به متغیرهای مرحله اول، یعنی گرایش به شبکه‌های اجتماعی مجازی با مقدار 004/0= P معنی‌دار شد و توانست 6/10 درصد از واریانس متغیر تحت پژوهش را تبیین نماید.

کلیدواژه‌ها