نقش پلیس در حمایت کیفری از آزادی‌های بنیادین و حقوق مقرر در قانون اساسی

نویسندگان

چکیده

آزادی‌های بنیادین و حقوق مقرر در قانون اساسی، مهم‌ترین ارزش‌های مورد حمایت دولت‌ها و جوامع بشری هستند. حمایت از این حقوق و آزادی‌ها در واقع حمایت از انسانیت وکرامت انسان است. به همین دلیل حمایت از آزادی‌های بنیادین و حقوق اساسی مقرر در قانون اساسی به وسیله آحاد مختلف حقوقی، نظامی و انتظامی جامعه صورت می‌گیرد. کارکرد پلیس در حمایت از این حقوق و آزادی‌ها در چند سطح به طور کلی و مصداقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. البته ابتدا باید به جایگاه پلیس به طور کلی در زمینه حقوق کیفری بپردازیم، سپس به شناخت و مفهوم‌شناسی آزادی‌های بنیادین و حقوق مقرر در قانون اساسی روی می‌آوریم. پس از آن نقش پلیس را در حمایت از این دو در مباحث جداگانه و اشاره تلویحی به مصادیق مختلف این نوع حمایت‌ها و همچنین بررسی مواد مطرح شده و مرتبط در قانون بررسی خواهد شد. روشی که برای گردآوری مطالب در این مقاله استفاده شده روش کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حمایت پلیس و نقش آن در حفظ آزادی‌های بنیادین و احقاق حقوق مقرر در قانون اساسی افراد جامعه، جایگاه ویژه و بسزایی دارد. البته گرچه باز هم با توجه به خلا قانونی در برخی موارد و یا ابهام قانون و عدم تصریح قانون‌گذار در مواد قانونی حمایت در سطوح مختلف از آزادی‌های بنیادین در ایران ناکارآمد و ناقص است، نیاز به بازنگری و جدیت دارد.

کلیدواژه‌ها