بررسی رابطه سرمایه فکری و عدالت سازمانی بین کارکنان دادگستری استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری و عدالت سازمانی بین کارکنان دادگستری استان چهارمحال و بختیاری پرداخته است. نمونه مورد مطالعه در این پژوهش 220 نفر شامل 174 کارمند مرد و 46 کارمند زن است که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. برای جمع‌آوری داده‌های این پژوهش از دو پرسش‌نامه سرمایه فکریبنتیس (1998) و عدالت سازمانی کالکویت (2001) استفاده شده است. داده‌های جمع‌آوری شده با استفاده از آزمون‌های همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی، تحلیل عاملی و ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته‌اند که نتایج حاصل از این تحلیل نشان داد که بین عدالت سازمانی و سرمایه فکری و ابعاد آن به ترتیب سرمایه‌های انسانی، مشتری و ساختاری در سطح اطمینان، 99 درصد همبستگی مثبت وجود دارد و می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین سرمایه فکری و عدالت سازمانی کارکنان دادگستری استان چهارمحال و بختیاری رابطه معنی‌داری وجوددارد و سرمایه فکری بیشترین ارتباط را با بعد عدالت توزیعی و کمترین ارتباط را با بعد عدالت رویه‌ای دارد. به طور کلی سازمان‌ها برای بالندگی چه از نظر ساختاری و چه از نظرمحتوایی باید عدالت را در همه ابعاد رویه‌ای، ساختاری و رابطه‌ای رعایت کنند و این زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که به سرمایه‌های فکری سازمان توجهی ویژه شود.

کلیدواژه‌ها