رابطه میان مصرف کالای فرهنگی با کاهش بزهکاری و جرایم جوانان ( مورد مطالعه: جوانان 35-20ساله استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مصرف کالاهای فرهنگی و کاهش بزهکاری و جرایم است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی -همبستگی است. جامعه آماری آن را کلیه جوانان 35-20 ساله استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهد که از بین آنها 367 نفر به شیوه‌ تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ای که روایی محتوایی آن مورد تایید متخصصان قرار گرفته و پایایی آن نیز به روش آلفای کرونباخ بالای 8/0 است، استفاده شده است و داده‌های به دست آمده با استفاده از آزمون t و همبستگی، تجزیه و تحلیل شدهاند. نتایج این پژوهش نشان میدهد که مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان بالاتر از میانگین متوسط بوده و گرایش به ارتکاب جرم و بزه‌کاری در آنها پایین‌تر از میانگین متوسط است. همچنین بین مصرف کالاهای فرهنگی با کاهش بزهکاری و جرایم جوانان، رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ یعنی هرچه میزان مصرف کالای فرهنگی در جوانان بالا باشد، ارتکاب جرم و بزه‌کاری در آنان پایین خواهد آمد.

کلیدواژه‌ها