میزان اثربخشی آموزش مهارت‌های اخلاق اسلامی بر بهبود رفتار سازمانی مدیران (مطالعه موردی: مجموعه نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی دوره‌های آموزش مهارت‌های اخلاق اسلامی ویژه مدیران سازمانی و از طریق ایجاد ارتباط میان متغیرهای رضایتمندی، یادگیری (سطح ادراکات) و بهبود رفتار صورت گرفته است. روش پژوهش، توصیفی -همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار استنباطی شامل آزمون همبستگی پیرسن و اسپیرمن استفاده شده است. ابزار اندازه‌گیری در این پژوهش، پرسشنامه محقق‌ساخته با روایی و پایایی مورد قبول و در سه محور رضایتمندی، یادگیری و بهبود رفتار است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مدیران نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهند که 56 نفر از آنها به شیوه تصادفی انتخاب شدند و در 2 دوره 4 ساعته برنامه آموزش گروهی در بازه زمانی 6 ماهه شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که دوره آموزشی فوق، رضایت فراگیران را در پی داشته و نقش عمده‌ای در ارتقاء سطح معلومات آنها داشته است. همچنین میان رضایتمندی مدیران و ارتقاء معلومات ایشان و بهبود رفتار سازمانی مدیران آموزش‌دیده، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها