بررسی میزان و عوامل موثر بر گرایش دانش‌آموزان دختر استان چهارمحال و بختیاری به پذیرش شغل پلیس

نویسندگان

چکیده

این پژوهش به منظور بررسی میزان گرایش دانش‌آموزان دختر به پذیرش شغل پلیس در آینده و عوامل موثر بر آن انجام شده است. در این پژوهش، ضمن مطالعه و بررسی میزان گرایش دانش‌آموزان دختر به پذیرش شغل پلیس، مهم‌ترین عوامل موثر در گرایش آنان نیز مورد بررسی قرار گرفته است. طرح پژوهش از نوع توصیفی و به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام شده است. جامعه پژوهش را کلیه دانش‌آموزان دختر مقاطع راهنمایی، متوسطه و پیش‌دانشگاهی استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهد که از میان آنها تعداد 212 نفر به صورتی تصادفی و با روش چندمرحله‌ای انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق‌ساخته که روایی و پایایی آنها مورد تایید متخصصان قرار گرفته، استفاده شده است. داده‌های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون همبستگی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که رابطه معنی‌داری بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، سابقه مشارکت، رضایت از عملکرد پلیس، روابط اجتماعی، احساس امنیت، احترام به نیروهای پلیس، خواسته‌های دانش‌آموزان از پلیس، حمایت نیروی پلیس و نوع نگرش دانش‌آموزان به همکاری با پلیس و گرایش دانش‌آموزان دختر به پذیرش شغل پلیس در آینده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها