رابطه میان سرمایه اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در میان دانشجویان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

سرمایه اجتماعی یکی از مفاهیمی است که در سال‌های اخیر وارد حوزه آسیب‌شناسی اجتماعی به ویژه جرم‌‌شناسی شده است. هدف این پژوهش تعیین رابطه سرمایه اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانشجویان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری است. این پژوهش از نوع کاربردی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را 320 نفر از جوانان و دانشجویان با میانگین 19تا 25 سال دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری تشکیل می‌دهد. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تائید متخصصان قرار گرفته، استفاده شده است. داده‌های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون t و همبستگی، تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، متغیر مشارکت اجتماعی بیشترین ارتباط را با میزان گرایش دانشجویان دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری به ارتکاب جرم دارد و سایر متغیرهای سرمایه اجتماعی، ارتباط ضعیف‌تری با گرایش به ارتکاب جرم دارند.

کلیدواژه‌ها