اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش آمادگی‌پذیری به اعتیاد در دانش‌آموزان

نویسندگان

چکیده

وابستگی به مواد یا اعتیاد به مواد مخدر در همه مشاغل، مقاطع تحصیلی و طبقه اجتماعی دیده می‌شود. به نظر می‌رسد بسیاری از افرادی که به مواد مخدر گرایش پیدا می‌کنند از مهارت‌های اجتماعی بهره اندکی دارند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش آمادگی‌پذیری به اعتیاد در دانش‌آموزان پسر دبیرستان شهرستان رباط کریم است. روش پژوهش حاضر آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون -پس‌آزمون گروه کنترل است. با روش نمونه‌گیری در دسترس، تعداد 20 دانش‌آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. تعداد جلسات درمان، 8 جلسه 5/1 ساعتی بود که در آن مهارت‌های اجتماعی به گروه آزمایش آموزش داده شد. اما گروه کنترل، آموزشی دریافت نکرد. ابزار سنجش در این پژوهش، مقیاس آمادگی به اعتیاد زرگری است. داده‌ها با روش تحلیل واریانس یک‌راهه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت گروه‌ها در پس‌آزمون، معنادار بوده است و با آموزش مهارت‌های اجتماعی به دانش‌آموزان می‌توان زمینه کاهش اعتیاد را فراهم کرد.

کلیدواژه‌ها