ارتباط هوش اجتماعی با نفوذ مؤثر کارکنان نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی هوش اجتماعی و نفوذ مؤثر کارکنان نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد است. پژوهش حاضر با توجه به هدف کاربردی و بر اساس روش جمع‌آوری اطلاعات در زمره تحقیقات توصیفی و از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی کارکنان و کارمندان نیروی انتظامی شهرستان شهرکرد تشکیل می‌دهند. بنابراین بر اساس جدول مورگان و فرمول کوکران، حجم نمونه 260 نفر در نظر گرفته شده که براساس روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه اطلاعات جمعیت‌شناختی، هوش اجتماعی سیلورا (2001) و پرسشنامه نفوذ مؤثر راجرز پیتر و آرنولد (1998) که روایی محتوایی آن‌ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفته و پایایی آن‌ها بالای 80/0 است، استفاده شده است و دادهها با استفاده از شاخصهای آمار توصیفی و روشهای آمار استنباطی تحلیل شدهاند. یافته‌های پژوهش نشان داد که ارتباط مثبت و معنـیداری میان هوش اجتماعی و نفوذ مؤثر وجود دارد. در بررسی همبستگی میان هر یک از مؤلفه‌های هوش اجتماعی و مؤلفه‌های نفوذ مؤثر، مشاهده گردید که مؤلفه‌های هوش اجتماعی با نفوذ مؤثر رابطه مثبت و معنی‌داری دارند و هر اندازه هوش اجتماعی کارکنان بالا رود به همان اندازه در به کارگیری تاکتیک‌ها و مهارت‌های مربوط به آن مؤثرتر عمل خواهند کرد.

کلیدواژه‌ها