رابطه بین هویت اجتماعی و احساس امنیت دانش‌آموزان 15 الی 19 ساله شهرکرد

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین هویت اجتماعی و احساس امنیت دانش‌آموزان 15 تا 19 ساله شهرکرد می‌پردازد. روش پژوهش همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش‌آموزان پسر و دختر 15 تا 19 سال هستند که در سال تحصیلی 93-94 در مدارس شهرستان شهرکرد مشغول به تحصیل بودند. نمونه مورد نظر 400 نفر (180 نفر) دختر و (220 نفر) پسر هستند که به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای از بین مدارس شهرکرد انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه هویت اجتماعی چیک و تروپ و چن و اندروود (1994) و پرسشنامه احساس امنیت محقق ساخته است. پایایی و روایی پرسشنامه احساس امنیت در این پژوهش 79/0 و برای ابعاد به ترتیب بعد امنیت فردی 81/0، امنیت تحصیلی 78/0، امنیت خانوادگی 79/0، امنیت اجتماعی 78/0 و برای پرسشنامه هویت اجتماعی 81/0 و برای بعد هویت جمعی 82/0، هویت فردی 77/0 و هویت اجتماعی 82/0 محاسبه شد. نتایج ضریب همبستگی ساده و چندگانه نشان داد که بین متغیر هویت اجتماعی و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد. بین ابعاد هویت اجتماعی و احساس امنیت رابطه معنادار وجود دارد. هویت اجتماعی در مرحله اول و هویت جمعی در مرحله دوم بیشترین تأثیر را در احساس امنیت دارد. اجتماع و نهادهای اجتماعی نقش مهمی در شکل‌گیری هویت اجتماعی جوانان دارند و به دنبال آن می‌توانند احساس امنیت آن‌ها را تحت تاثیر قرار دهند و منجر به سلامت روانی و اجتماعی افراد شود.

کلیدواژه‌ها