رابطه بین اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین اعتماد اجتماعی با احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان است. این تحقیق به روش همبستگی، درصدد آن است تا رابطه بین اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان شهرکرد را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق را تمامی دانش‌آموزان کلاس ششم ابتدایی شهرستان شهرکرد تشکیل می‌دهد که از بین آنها نمونه‌ای به تعداد 154 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. برای گردآوری داده‌های تحقیق از پرسشنامه استفاده شده است. داده‌های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون t و همبستگی، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که اعتماد اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان شهرکرد از میانگین متوسط بالاتر است و بین اعتماد اجتماعی با احساس امنیت آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود نیروی انتظامی با اجرای دقیق وظایف خود به بالا رفتن اعتماد اجتماعی و به تبع آن بالا رفتن احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان کمک نماید.

کلیدواژه‌ها