رابطه میان مصرف کالای فرهنگی با احساس امنیت اجتماعی (مورد مطالعه دانش‌آموزان استان چهارمحال و بختیاری)

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی رابطه میزان مصرف کالای فرهنگی با احساس امنیت اجتماعی دانش‌آموزان دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری می‌پردازد. نمونه این پژوهش 626 نفر از دانش‌آموزان دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری هستند که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. روش تحقیق در این پژوهش روش همبستگی است. ابزار مورد استفاده در این تحقیق یک پرسشنامه محقق ساخته برای هر متغیر است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی و در نهایت از نرم‌افزار spss18 استفاده شده است. برای تعیین روایی، از روایی محتوا و روایی سازه استفاده گردید. پایایی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ محاسبه شده که مقدار ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه احساس امنیت اجتماعی برابر با 86/0 و برای پرسشنامه مصرف کالای فرهنگی برابر با 84/0 بدست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان مصرف کالاهای فرهنگی و احساس امنیت اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه استان چهارمحال و بختیاری رابطه معنادار وجود دارد (44/0=r) و میزان 71/19 درصد از کل واریانس احساس امنیت اجتماعی ناشی از مصرف کالاهای فرهنگی است. هم میزان احساس امنیت اجتماعی و هم میزان مصرف کالاهای فرهنگی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر و در مناطق برخوردار، نیمه برخوردار و محروم متفاوت بوده است اما در مورد هر دو متغیر در بین دانش‌آموزان شهری و روستایی و در بین پایه‌های مختلف، تفاوت وجود نداشت

کلیدواژه‌ها