مقایسه کارکردهای خانواده‌ی دانش‌آموزان با رفتارهای وندالیستی و بهنجار در شهر شهرکرد

نویسندگان

چکیده

این مطالعه با هدف مقایسه کارکرد خانواده دانشآموزان با رفتارهای وندالیستی و دانشآموزان سالم صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع علّی- مقایسهای (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر شهرکرد در سال تحصیلی 94-93 است. حجم نمونه 100 خانواده شامل 50 خانوادهی دانشآموز با رفتار وندالیستی و 50 خانواده دانشآموز سالم است. جهت انتخاب نمونه از روش خوشهای چند مرحلهای استفاده و مقیاس سنجش خانواده (FAD) به وسیله آنان تکمیل شده است. برای تحلیل دادهها از آزمون t گروههای مستقل استفاده شده است. نتایج نشان داد بین خانوادههای دانشآموزان سالم و دانشآموزان با رفتارهای وندالیستی در ابعاد مقیاس کارکرد خانواده، اختلاف معناداری وجود دارد. گروه دانشآموزان با رفتارهای وندالیستی در ابعاد مقیاس کارکرد خانواده (05/0> p)، عملکرد ضعیفتری نسبت به گروه سالم داشتند. باتوجه به یافته‌های بدست‌آمده، گروه دانش‌آموزان با رفتارهای وندالیستی ضعیفتر از گروه سالم عمل کردند. بنابراین خانوادههای دانشآموزان با رفتارهای وندالیستی باید بیشتر بر کارکرد خانوادگی خویش توجه کنند.

کلیدواژه‌ها