بررسی تأثیر متقابل طلاق و بزهکاری زوج‌ها در شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف از انجام این پ‍ژوهش، بررسى تأثیر متقابل طلاق و بزهکاری زوجها در شهرستان شهرکرد که به روش، توصیفى و از نوع پیمایشى انجام گردید. در این پژوهش ابتدا بزهکاری از دیدگاه‌های مختلف شرح و سپس به صورت پیمایشی تبین گردید که تا چه اندازه بزهکاری زوجها بر طلاق و متقابلاً طلاق بر بزهکاری زوجها در این شهرستان تأثیر داشته است و در ادامه عوامل گوناگون مؤثر بر طلاق با استفاده از مطالعات کتابخانه‌اى مانند: پایان نامه‌ها، کتب، مقالات، مجلات، نشریه‌ها و نمایه‌هاى نوشته شده در زمینه آسیب‌شناسى طلاق و نیز مصاحبه با 25 نفر از قضات دادگاه خانواده، استادان جامعه‌شناسى و حقوق، مطلقان و کارشناسان دادگسترى بررسی شد و طی پرسشنامه‌اى 27 ماد‌ه‌اى استخراج و در اختیار افراد نمونه پژوهش که شامل 214 نفر از افراد مرتبط با موضوع (کسانی که دارای پرونده طلاق یا مرتبط با موضوع در این زمینه بودند) قرار داده شد. روایی پرسشنامه طبق نظر تعدادی از صاحبنظران تأیید و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه معادل 75% محاسبه شد. یافتههای پژوهش با استفاده از آزمون‌های تحلیل واریانس و رتبه بندی فریدمن تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تمام عوامل مؤثر بر طلاق از قبیل عوامل فردى و شخصیتى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى تا حد زیاد بر روى مسئله طلاق مؤثر است. همچنین طلاق بر بزهکاری تأثیر مستقیم و در مقابل بزهکاری زوج ها هم بر طلاق تأثیر بسزایی دارد.

کلیدواژه‌ها