بررسی علل فرار دختران از منزل و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن

نویسندگان

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی علل و انگیزه‌های فرار دختران از خانه انجام شده و کوشیده است تا پدیده فرار از خانه را از جوانب مختلف مورد مطالعه قرار دهد. این پژوهش، شناسایی علل و عوامل ایجاد فرار دختران از خانه را با شش فرضیه طراحی و با استفاده از روش‌های کمی و کیفی و تلفیق آنها مورد بررسی قرار می‌دهد. به منظور انجام این پژوهش، تعداد 40 نفر از دخترانی (دختران استان چهارمحال و بختیاری) که فرار را تجربه کرده بودند به عنوان نمونه‌های در دسترس، مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه معکوس که پایایی آن با توجه به بازخورد چند نفر از متخصصان تأیید شده بود و همچنین اطلاعاتی که در جریان پرونده‌خوانی به دست آمده بود، نهایتاً با بهره‌برداری از نرم‌افزار علوم اجتماعی spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همچنین با استفاده از مصاحبه و روش تحلیل محتوا، یافته‌های کیفی بدست آمد. نتایج تحقیق بیانگر این است که دختران به دلایلی همچون؛ خشونت خانگی خویشاوندان مرد، از جمله پدر و برادر، عدم موفقیت در تحصیل، ویژگیهای روانشناختی، از هم گسیختگی خانوادگی، فقر و کمبود امکانات مالی خانوادهها و استفاده از امکانات رسانهای جدید همچون ماهواره و موبایل و... از خانه گریختهاند.

کلیدواژه‌ها