رابطه هوش اخلاقی و سرمایه فرهنگی با وندالیسم و ارائه راهکار به منظور افزایش نظم و امنیت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

یکی از مسائل و مشکلاتی که سالانه خسارت فراوانی به بخشهای مختلف جامعه از جمله دانشگاه و بخش‌های آموزشی وارد میکند، وندالیسم است. دانشجویان به‌عنوان افراد علمی و تأثیرگذار در جامعه از این امر مستثنا نبوده و به علاوه برای ارتقا سطح علمی و کیفیت زندگی خود و رفاه اجتماعی نیازمند احساس امنیت اجتماعی در طول زندگی علمی خود هستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط سرمایه فرهنگی و هوش اخلاقی با وندالیسم و احساس امنیت اجتماعی انجام گرفته است. تحقیق حاضر از نوع هدف، کاربردی و بر اساس جمعآوری داده جزء تحقیقات توصیفی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد شامل 300 نفر است. ابزار اندازهگیری تحقیق، پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی، هوش اخلاقی، وندالیسم و احساس امنیت اجتماعی شامل 42 سؤال است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد 280 پرسشنامه توزیع و از این تعداد، 269 پرسشنامه صحیح جمع‌آوری گردید. ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 93/0 به دست آمد. فرضیات تحقیق با استفاده از آزمون تحلیل مسیر به وسیله مدل معادلات ساختاری (8.80Lisrel ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد که بین سرمایه فرهنگی، هوش اخلاقی با کاهش وندالیسم و احساس امنیت اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد. تهیه و استفاده از یک برنامه هماهنگ در بخشها و نهادهای مختلف جامعه؛ توجه به سرمایه فرهنگی به‌عنوان صلاحیتی مشروع و همچنین توجه به ابعاد هوش اخلاقی و شاخصهای آن درجهت درمان و یا کاهش وندالیسم و افزایش احساس امنیت اجتماعی، امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها