بررسی علل مصرف مشروبات الکلی در جوانان فرخ‌شهر

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی علل شیوع مصرف مشروبات الکلی در میان جوانان فرخ‌شهر پرداخته است. طرح پژوهش از نوع توصیفی بوده که با هدفی کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را تمامی جوانان شهر فرخ‌شهر تشکیل می‌دهد که از میان آنها تعداد 384 جوان 20 تا 30 ساله بر اساس فرمول کوکران و با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و از محله‌های مختلف شهر فرخ‌شهر انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌های مورد نیاز نیز از پرسشنامه‌ای که روایی محتوایی آن مورد تأیید متخصصان قرارگرفته و به ترتیب پایایی 94/0 و 93/0 و 84/0 و 92/0 برای سؤالات میزان، تمایل، علل و راه‌کارهای مقابله به دست آمده بود، استفاده شده است. داده‌های به دست آمده و گردآوری ‌شده از طریق پرسش‌نامه و با استفاده از آزمون t، رگرسیون و آزمون فریدمن، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که میزان تمایل جوانان فرخ‌شهر به مصرف مشروبات الکلی و شیوع مصرف آن پائین‌تر از میانگین متوسط است، همچنین ضعف در اعتقادات و باورهای مذهبی و محروم بودن از آموزش مهارت‌های زندگی سالم در مدرسه و دانشگاه در خصوص آسیب‌ها و عوارض ناشی از مصرف آن مهم‌ترین عوامل در شیوع مصرف مشروبات الکلی است. علاوه بر این نتایج نشان داد که تهیه فیلم‌ها و مستندات اجتماعی و یا کتاب‌های مناسب برای نشان دادن عوارض استفاده از مشروبات الکلی، به‌عنوان مهم‌ترین راه‌کار برای مقابله با شیوع مصرف مشروبات الکلی در جوانان فرخ‌شهر است.

کلیدواژه‌ها