رابطه عملکرد خانواده با احساس امنیت اجتماعی در دانش‌آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان

نویسندگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عملکرد خانواده با احساس امنیت اجتماعی در دانشآموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان است. این مطالعه با روش توصیفی‌- همبستگی انجام شد. نمونه آماری پژوهش 341 دانش آموز دختر و پسر شهر لردگان بودند که با روش نمونهگیری تصادفیساده انتخاب شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه عملکرد خانوادگی ناتان بیاپشتاین و همکاران (1983) و پرسشنامه امنیت اجتماعی (1389) استفاده شد. این پرسشنامهها توسط دانشگاه تبریز(1389)در شهرتبریز انجام شده است و روایی و پایایی آنها مورد تایید قرارگرفته است. در این پژوهش نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ 75 درصد بدست آمده است. روش پژوهش در این تحقیق توصیفی و همبستگی بود. همچنین در این پژوهش در سطح آمار توصیفی از جدول فراوانی و در سطح آمار استنباطی از آزمون های همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد: همراهی عاطفی با امنیت اجتماعی دارای بیشترین ارتباط در سطح معناداری (001/0) و همبستگی (295/0) و شاخص ارتباط با امنیت اجتماعی دارای کمترین ارتباط در سطح معناداری (012/0) و همبستگی (055/0) و بین دیدگاه پاسخگویان در زمینه عملکرد خانواده با احساس امنیت اجتماعی در بین دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان لردگان بر اساس سن در سطح شاخصهای عملکرد خانواده و بین گروههای سنی 17 و 18 سال با اختلاف میانگین (471/0-) تفاوت وجود داشت. یافتههای این تحقیق نشان داد که، بین میانگین ابعاد کارکرد خانواده دو گروه در چهار خرده مقیاس نقشها، روابط، درگیری اثر بخش، کنترل رفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد، اما در متغیرهای حل مساله و پاسخ گویی اثربخش تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها