عوامل موثر در سرمایه اجتماعی مدرسه و تاثیر آن بر احساس امنیت دانش‌آموزان دوره متوسط ناحیه 2 شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

هدف این پژوهش عوامل موثر برسرمایه اجتماعی مدرسه و تاثیرآن بر احساس امنیت دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه 2 شهرستان شهرکرد می باشد. روش انجام پژوهش توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان دوره متوسطه ناحیه 2 شهر شهرکرد که تعداد آنها 5029 نفر (2378 نفر دختر و 2651 نفر پسر) است و از بین این تعداد با استفاده از فرمول محاسبه حجم نمونه کوکران ، تعداد 357 نفر (169 نفر دختر و 188 نفر پسر) با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش دو پرسشنامه عوامل موثر بر سرمایه و پرسشنامه احساس امنیت می باشد. روایی پرسشنامه با روش وابسته به محتوا تأیید و پایایی پرسشنامه های مذکور از طریق اجرا بر روی 30 نفر از افراد جامعه اجرا و با استفاده از نرم افزار SPSS و فرمول آلفای کرانباخ برای پرسشنامه عوامل سرمایه اجتماعی 87% و برای پرسشنامه احساس امنیت 88% برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که در رتبه بندی عوامل سرمایه اجتماعی در رتبه اول، آگاهی از حقوق شهروندان در رتبه دوم، و مشارکت اجتماعی در رتبه سوم بوده است. همچنین بین عوامل موثر بر سرمایه اجتماعی بر حسب جنسیت و رشته تحصیلی پاسخگویان تفاوت معناداری وجود ندارد. یافته‌های پژوهش نشان داده است که بین سرمایه اجتماعی و احساس امنیت رابطه معنادار بوده است‌. اعتماد اجتماعی 8/2 درصد از کل واریانس احساس امنیت را پیش بینی می نماید. بین اعتماد اجتماعی، امنیت جانی و احساس امنیت، و بین اعتماد رسمی با امنیت جانی رابطه معنادار است. بین مشارکت اجتماعی و امنیت سیاسی، مشارکت رسمی و امنیت سیاسی و مشارکت غیر رسمی با امنیت مالی رابطه معنادار وجود دارد. بین آگاهی از حقوق شهروندان و احساس امنیت و مولفه های آن رابطه معنادار وجود ندارد. نتیجه حاکی از آن است که مدیران و معلمان مدارس به وعده های خود در برابر دانش اموزان عمل کرده و سطح مشارکت آنها را در اجتماع بالا برده و زمینه حضور بیشتر آنها را در جامعه فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها