اولویت‌دهی راهکارهای بهبود معنویت از دیدگاه مدیران و فرماندهان انتظامی استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

امروزه از معنویت به عنوان عاملی تأثیرگذار بر عملکرد سازمانهای مختلف یاد میشود. مطالعات نشان می‌دهند که معنویت باعث بهبود عملکرد سازمانی میگردد. از اینرو سازمانها به دنبال بهبود معنویت‌اند و برای رسیدن به این هدف از راهکارهای مختلفی بهره می‌گیرند. هدف پژوهش میدانی حاضر، اولویتدهی به راهکارهای بهبود معنویت در میان کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری است. بر اساس مصاحبه‌های صورت گرفته با کارکنان این فرماندهی، سیزده راهکار اولیه بهبود معنویت، شناسایی شدند. در ادامه این راهکارها، در قالب پرسشنامه محقق ساخته، ارزیابی و با استفاده از روش ضریب تغییرات اولویتدهی شدند. پس از رتبه‌بندی راهکارها، نسبت به تجزیه و تحلیل راهکارهای انتخابی و مقایسه با مطالعات مشابه اقدام گردید. با تحلیل نتایج" طراحی شغل به نحوی که موجب معنابخشی کار و هدفمند کردن زندگی کارکنان شود"، تأثیرگذارترین راهکار بهبود معنویت شناخته شد. ایجاد نزدیکی و تعلق بین کارکنان و مدیران و تقویت اعتماد بین آنان، تشویق کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان و مهم شمردن ارزش های معنوی در سازمان نیز دیگر راهکارهای مهم بهبود معنویت شناخته شدند. برای بهبود و تقویت معنویت در فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری توصیه میشود تا مدیران و فرماندهان، ویژگیهای شغلی، اهمیت، هویت، استقلال و بازخور شغلی کارکنان را به صورت علمی مورد بررسی قرار دهند. همچنین در این راستا، معاونت نیروی انسانی و بخش عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مسئولیت بیشتری دارند.

کلیدواژه‌ها