بررسی رابطه بین کیفیت زندگی وسلامت روانی زنان تحت خشونت همسر شهرستان فارسان

نویسندگان

چکیده

هدف از این پژوهش پیشبینی وضعیت سلامت روانی بر اساس ابعاد کیفیت زندگی زنان تحت خشونت همسر شهرستان فارسان درسال 1392میباشد. این پژوهش، از نوع کاربردی به روش توصیفی است که با استفاده از روش تحلیل رگرسیون انجام گرفته است حجم نمونه 120 نفر از زنان تحت خشونت همسر مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهر جونقان که به صورت تصادفی انتخاب شده، درسال 1392 در نظر گرفته شده است. جمعآوری اطلاعات ازطریق پرسش‌نامه‌های 1- پرسشنامهی محقق ساخته خشونت 2- پرسش‌نامهی کیفیت زندگی 3- پرسشنامهی SCL- 90-R صورت پذیرفت و با استفاده از نرمافزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
یافتههای این بررسی نشان میدهد 25% تغییرات سلامت روانی از روی ابعاد کیفیت زندگی قابل تبیین است و این مدل درسطح 001/ معنیدار است و کیفیت روانشناختی به میزان 34/0 و کیفیت اجتماعی به میزان 31/0 در پیشبینی سلامت روانی تاثیر معنیدار دارد و تغییرات متغیر وابسته (سلامت روانی) بر اساس کیفیت روان‌ شناختی و اجتماعی قابل تبیین است.
نتایج نشان میدهد که بین ابعاد مختلف نشانگان اختلالات روانی (SCL- 90-R) و ابعاد کیفیت زندگی رابطهی معکوس وجود دارد با افزایش کیفیت زندگی ابعاد سلامت روان (نشانگان اختلالات روانی) کاهش مییابد.

کلیدواژه‌ها