تبیین عوامل مؤثر در گرایش به فناوری‌های نوین (اینترنت، ماهواره و تلفن همراه) و ارائه‌ی راهکارهای پیشگیرانه برای مقابله با آن

نویسندگان

چکیده

این مقاله درصدد است تا ضمن مطالعه و بررسی عوامل مؤثر در گرایش دانشآموزان به فناوریهای نوین، راهکارهای پیشگیرانهای برای مقابله با گرایشهای دانشآموزان به این فن‌آوری‌ها ارائه دهد. طرح تحقیقی آن توصیفی است و به روش پیمایشی و با هدفی کاربردی انجام گرفته است. برای اندازه‌گیری متغیرها نیز از دو پرسش‌نامه، استفاده شده است. جامعهی تحقیقی شامل کلیهی دانش‌آموزان مقطع متوسطه و پیشدانشگاهی استان و همچنین کارشناسان تربیتی استان است که از میان دانشآموزان تعداد 378 نفر و از میان کارشناسان نیز تعداد 230 نفر به روش تصادفی طبقهای انتخاب شدند. داده‌های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون فریدمن، مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند، برخی از یافته‌های آن به شرح زیر میباشد: عواملی چون گرایش به دوستیابیهای موقت نظیر توجه به جنس مخالف و احساس تنهایی؛ گرایش به تنوع؛ تشدید فاصله بین والدین از عوامل مؤثر در گرایش به اینترنت، ماهواره و تلفن همراه است و در نظر گرفتن واحدهای درسی در دورههای تحصیلی برای آشنایی دانشآموزان با جرمها و روش محافظت از خود؛ تلاش در راستای پرکردن اوقات فراغت؛ تشکیل یک جلسه کارشناسی آسیبشناسی استفاده از تلفن همراه با حضور پلیس، روانشناس، جامعهشناس، مسئول انجمن اولیاء و غیره توسط آموزش و پرورش به ترتیب مهمترین راهکارهای پیشگیرانه برای مقابلهی دانشآموزان با اینترنت، ماهواره و تلفن همراه میباشند.

کلیدواژه‌ها