آموزش معنوی کارکنان فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری و اثر بخشی آن در بعد رفتاری

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزه‌های معنوی بر بهبود رفتار کارکنان ناجا، از طریق ایجاد همبستگی میان متغیرهای رضایتمندی، یادگیری(سطح معلومات) و بهبود رفتار کارکنان صورت گرفته است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- همبستگی بوده، حجم جامعه هدف 1000 نفر و نمونه اتخاذ شده تعداد 197 نفر از کارکنان جمعی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال که در سال 1392 از میان مخاطبین برنامه‌های عقیدتی سیاسی انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری در این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته با روایی و پایایی مورد قبول، در سه محور ذکر شده بوده که میان مخاطبین دوره‌های آموزشی (کارکنان نیروی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری) توزیع شد. مخاطبین گروه آزمایش، 8 دوره 1 ساعته برنامه آموزش گروهی را در بازه زمانی 6 ماهه دریافت نمودند که پس از پایان یافتن این ادوار نتایج تحقیق موصوف نشان داد ارتباط عمیقی میان رضایتمندی کارکنان از دوره آموزشی با ارتقاء معلومات ایشان با رویکرد معنوی وجود دارد از سوی دیگر میان تعالی سطح معلومات و بهبود رفتار کارکنان آموزش دیده همبستگی مثبتی وجود دارد؛ به‌طوری که می‌توان گفت دوره مذکور تاثیر فراوان و مثبتی بر معلومات ایشان و بالطبع بهبود روابط و رفتار ایشان ایجاد نموده است.

کلیدواژه‌ها