بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با میزان جرم در شهر شهرکرد در سال 1391

نویسندگان

چکیده

مفهوم سرمایه اجتماعی، به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد؛ تقریباّ با تمامی موضوعات و مسائل مطرح، درحوزه علوم انسانی و اجتماعی، از جمله، حوزه آسیب‌های اجتماعی و به خصوص جرم، ارتباط پیدا می‌کند، به همین منظور، تحقیق حاضر، با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی، با جرم در شهر شهرکرد در سال 1391 به روش توصیفی-پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری، شامل کلیه زندانیان 18 سال به بالای زندان شهرکرد است. حجم نمونه، شامل 150 نفر که به روش تصادفی ساده، انتخاب شده است. برای جمع آوری داده‌ها، از پرسشنامه محقق ساخته شامل 38 گویه، برای سنجش سرمایه اجتماعی، استفاده شد. برای تعیین روایی نظرات چند نفر، از صاحب نظران و اهل فن استفاده و برای تعیین پایایی پرسشنامه بر روی یک گروه 30 نفری که جزء حجم نمونه نبودند، اجرا و با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ ضریب پایایی 776/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار الف) آمار توصیفی شامل میانگین و ضریب همبستگی و ب) آزمون استنباطی شامل آزمون F آزمون T و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج تحقیق، نشان داد که بین سرمایه اجتماعی و میزان ارتکاب جرم رابطه وجود دارد و هرچه سرمایه اجتماعی بیشتر باشد، میزان ارتکاب جرم کمتر است. در بین مؤلفه‌های گوناگون سرمایه اجتماعی کنترل اجتماعی غیررسمی و هنجارهای اجتماعی رابطه معکوس و متوسط و انسجام اجتماعی رابطه معکوس و قوی با جرم دارد. در این میان، رابطه ای بین اعتماد اجتماعی با جرم و همچنین روابط متقابل با جرم مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها