تحلیل آماری موتورسوران قربانی سوانح ترافیکی و بررسی رابطه آن با تغییرات عناصر هواشناسی در استان چهارمحال و بختیاری

نویسندگان

چکیده

براساس آمارهای موجود، سالانه هزاران نفر در کشور ایران، بر اثر سوانح ترافیکی، جان خود را از دست می‌دهند. متاسفانه در کشور ما، به علت عدم استفاده از تجهیزات ایمنی، یکی از مهمترین گروه‌هایی که در سوانح رانندگی، جان خود را از دست می‌دهند ، موتورسوارانند. از آن جایی که در استان چهارمحال و بختیاری، مطالعات چندانی در این زمینه صورت نگرفته، در این پژوهش، سعی بر آن است، با استفاده از تحلیل‌های آماری، به بررسی این موضوع بپردازیم. در این پژوهش، آمار مربوط به موتورسواران قربانی سوانح ترافیکی، از کتاب «قربانیان حوادث رانندگی دهه هشتاد از نگاه آمار» و داده‌های مربوط به دما، رطوبت و بارش در دوره زمانی 1385 تا 1389 از سازمان هواشناسی استان چهارمحال و بختیاری، استخراج شد. تحلیل داده‌ها، در دو مرحله انجام شد. گام اول، شامل بررسی آماری موتورسواران قربانی حوادث رانندگی، بر حسب متغیرهای زمان، جنسیت، تحصیلات، نوع فعالیت، علت فوت و ... است. در مرحله دوم، رابطه بین عناصر هواشناسی دما، رطوبت و بارش، با تعداد موتورسواران قربانی حوادث رانندگی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق، نشان داد، بیشترین تلفات موتورسواران، در فصل تابستان و کمترین میزان آن، در فصل زمستان، اتفاق می‌افتد. هم چنین، اکثریت موتورسواران قربانی را جوانان، افراد مذکر و دارای مشاغل آزاد، تشکیل می‌دهند. از طرفی، اکثر قربانیان دارای تحصیلات دیپلم، یا پایین‌تر و راننده‌موتور هستند که بر اثر ضربه به سر و در راه‌های درون شهری، کشته شده‌اند. بررسی رابطه عناصر هواشناسی، با تعداد موتورسواران قربانی، نشان داد، در بین عناصر هواشناسی، دما با ضریب همبستگی 96/0 بیشترین رابطه را با تعداد موتورسواران قربانی دارا است.

کلیدواژه‌ها