تبیین جامعه شناختی مؤلفه های نظم و امنیت از نگاه دانش آموزان

نویسنده

چکیده

هدف مقاله حاضر «تبیین جامعه شناختی مؤلفه های نظم و امنیت، از نگاه دانش آموزان» و دست‌یابی به مؤلفه ها و شاخص‌هایی است که دانش آموزان برای نظم و امنیت اجتماعی در جامعه طرح می‌کنند. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان استان چهارمحال و بختیاری بوده-اند که از بین آن ها 30 نفر به عنوان نمونه آماری با روش نمونه گیری خوشه‌ای و در نهایت تصادفی ساده انتخاب شدند و طی چندین مرحله مصاحبه عمیق با این افراد تعداد زیادی شاخص برای نظم و امنیت اجتماعی به دست آمد که در مرحله بعد این شاخص‌ها با توجه به اولویتی که دانش آموزان بیان کرده بودند در 9 مؤلفه: امنیت فردی (روانی)، امنیت اخلاقی، امنیت جسمی (جانی)، امنیت مالی، امنیت فرهنگی، نحوه برخورد نیروی انتظامی با مردم، ارتقاء کمی عملکرد آن نیرو، ارتقاء کیفی عملکرد آن نیرو، نظم و انظباط اجتماعی، دسته بندی شدند. داده‌های موجود، نشان می‌دهد که دانش آموزان به حوزه های امنیت فرهنگی و روانی، بیش از سایر حوزه ها اهمیت داده‌اند.

کلیدواژه‌ها