بررسی عوامل موثر بر توانمند‌سازی کارکنان واحدهای اجرایی راهور شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

توانمند‌سازی برداشتن موانع رشد، ترغیب و تعهد به اهداف، ترغیب خطر پذیری، خلاقیت و نوآوری و قادر ساختن افراد به حل مشکل و افزایش مسئولیت است. علل و عوامل زیادی در افزایش توانمند‎سازی واحد‌های اجرایی پلیس راهور موثر است که از مهم‌ترین آن‌ها منابع خود کارآمدی و شرایط سازمانی و راهبرد‌های مدیریتی در توانمند‌سازی کارکنان است. در راستای این هدف در این تحقیق سعی شده ‎است به بررسی رابطه این عوامل بر توانمندسازی کارکنان اجرایی راهنمایی و رانندگی شهرکرد پرداخته شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی-پیمایشی بوده است که جامعه آماری آن را کلیه کارکنان واحدهای اجرایی پلیس راهنمایی و رانندگی شاغل در شهرستان شهرکرد تشکیل داده‌اند که از تعداد60 نفر از کارکنان واحد‎های اجرایی تعداد 53 نفر به صورت تصادفی با قاعده آزمون کوکران به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای گردآوری دادها از پرسشنامه استفاده شده که سؤالات پرسشنامه بر اساس پرسشنامه وتن و کمرون (1998) تنظیم شده است. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0.76برآورد شد. تجزیه و تحلیل دادها با استفاده از آزمون همبستگی وآزمون فریدمن و تحلیل رگرسیون با 95% احتمال انجام شده است. نتایج حاصله نشان داده که میان منابع خود کارآمدی، راهبردهای مدیریتی و شرایط سازمانی با مؤلفه توانمند‌سازی کارکنان رابطه معنی‌داری وجود دارد و به ترتیب راهبردهای مدیریتی و شرایط سازمانی و منابع خودکارآمدی بیشترین تاثیر را بر توانمندسازی کارکنان دارند به عبارتی چنانچه هر یک از عوامل یاد شده تقویت گردیده و توسعه پیدا کنند عملاً در نقش و تأثیر کمی کیفی امر توانمندی کارکنان مؤثر واقع می‌گردد.

کلیدواژه‌ها