بررسی رابطه بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون‌مداری دانش‌آموزان شهرستان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

دانش آموزان نیروهای فعال جامعه محسوب می‎شوند از آنجا که سرنوشت آینده کشور در دست آنان خواهد بود، بنابراین لازم است؛ این افراد مسئول و متعهد تربیت شوند تا جامعه را به سوی اهداف متعالی، هدایت نمایند. این تحقیق، با هدف بررسی و تعیین میزان قانون‌مداری و رابطه آن با هوش اخلاقی و هوش هیجانی در دانش‎آموزان دوره متوسطه شهرستان شهرکرد، در سال 1392 انجام شد. با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه‎گیری خوشه‎ای چند مرحله‎ای به تعداد 200 نفر نمونه انتخاب شدند، با پرسشنامه‎های هوش هیجانی، هوش اخلاقی و قانون مداری، داده‎ها جمع‎آوری شدند. نتایج نشان داد که میزان قانون‌مداری کلی در دانش آموزان در حد زیاد و خیلی زیاد (84 درصد)، هوش اخلاقی (5/94 درصد) و هوش هیجانی (5/74 درصد) بودند، کلیه متغیرهای مورد بررسی در سطح کاملاً مطلوب بودند. نتایج دیگر نشان داد که بین هوش هیجانی، هوش اخلاقی با قانون مداری دانش‎آموزان رابطه وجود دارد و بیشترین تبیین در قانون‌مداری مربوط به هوش اخلاقی است, به طوری که مجذور ضریب همبستگی (R2) برابر با 296/0 است. بین هوش اخلاقی با هوش هیجانی، بین هوش هیجانی با قانون مداری، و بین هوش اخلاقی با قانون مداری دانش‌آموزان رابطه مثبت و معنی‎دار وجود دارد. بین جنسیت با هوش هیجانی، هوش اخلاقی با قانون مداری رابطه‎ای به دست نیامد؛ ولی میزان تحصیلات با قانون مداری در جامعه و قانون مداری کلی، رابطه معنی دار داشت.

کلیدواژه‌ها