بررسی رابطه بین هوش معنوی دانش آموزان و گرایش آنها به گروههای تخدیری و شیطان پرستی (مطالعه موردی مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختیاری)

نویسنده

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هوش معنوی دانش آموزان مقطع متوسطه و گرایش آنها به گروههای تخدیری و شیطان پرستی انجام شد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه مورد نظر کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه استان چهارمحال و بختیاری هستند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه استفاده شده است. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از روشهای آمار توصیفی (تنظیم جدول فراوانی داده ها، محاسبه میانگین) استفاده شد و جهت آزمون سوالات پژوهش از روش آمار استنباطی شامل آزمون ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج تحلیل داده های پژوهش به شرح زیر است: نتایج پژوهش نشان داد که بین هوش معنوی و گرایش به گروههای تخدیری و شیطان پرستی همبستگی منفی معناداری وجود دارد. بنابراین سوال اصلی پژوهش تایید شد. همچنین میانگین هوش معنوی دانش آموزان در سطح مطلوبی می باشد. و بین دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج نشان داد که میزان گرایش دانش آموزان به گروههای شیطان پرستی بسیار کم است و میزان گرایش به گروههای شیطان پرستی در میان پسران نسبت به دختران بیشتر می باشد. که این تفاوت از لحاظ آماری نیز معنادار است.

کلیدواژه‌ها