بررسی و تعیین نقاط حادثه خیز و کارایی گشت پلیس راهور در شهر شهرکرد

نویسندگان

چکیده

آمار تلفات جانی و خسارات مالی تصادفات در کشور ما قابل توجه است. جهت کاهش تلفات و خسارات ناشی از تصادفات؛ ابتدا باید نقاط حساس و حادثه خیز شناسایی گردد تا بتوان اقدامات لازم را در این جهت انجام داد.لذا هدف از این پ‍‍ژ‍وهش شناسایی نقاط حادثه خیز شهر شهرکرد می باشد که از این طریق امیدواریم بتوان آمار تصادفات شهر را کاهش داد. در این راستا از آمار گیری از تخلفات توسط ناظر پیاده و گشت پلیس راهور به تفکیک جنسیت و بازه های زمانی دو ساعت از 8 صبح تا ساعت 20 در نقاطی از شهر که پلیس راهور دارای کنترل کمتری است، استفاده گردید. در این آمارگیری حدود 24340 تخلف ثبت و 115 مورد فرم کام 114 مربوط به شش ماه اول سال 1392 بررسی گردید. تخلفات آمارگیری شده عبارتند از: پارک دوبل، عدم بستن کمربند ایمنی، سرعت غیر مجاز، استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی. در ابتدا نقاط حساس شناسایی و بعد با استفاده از داده های بدست آمده و تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار های SPSS و GAMS نقاط حادثه خیز شناسایی و رتبه بندی گردید. مشخص گردید که میدان مادر، میدان کوهرنگ ، میدان معلم و خیابان فجر در صدر نقاط حادثه خیز شهر قرار دارند.

کلیدواژه‌ها