بررسی رابطه خودشناسی، بلوغ عاطفی با امنیت اجتماعی دانش آموزان شهرکرد

نویسندگان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین خودشناسی، بلوغ عاطفی با امنیت اجتماعی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهرکرد صورت گرفته است. روش تحقیق کنونی، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دبیرستانهای شهرکرد بود.که تعداد آن 3300 نفر از ناحیه یک شهرکرد انتخاب شد. حجم نمونه 340 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های بلوغ عاطفی یا شوپرسنگ و ماهیش بهارگاوای (1990) ، خودشناسی (1389) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته امنیت اجتماعی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان دادکه رابطه معناداری بین خودشناسی ،بلوغ عاطفی با امنیت رابطه معنی داری وجود دارد. و این دو متغیر به میزان R^2=0/774 امنیت اجتماعی را پیش بینی یا تبیین می کند. همچنین بین بلوغ عاطفی و امنیت اجتماعی به میزان 19/0 در سطح 01/0 رابطه معنی دار به دست آمد. بین خودشناسی و امنیت اجتماعی به میزان 36/0 در سطح 01/0 به دست آمد. و همچنین بین خودشناسی و بلوغ عاطفی به میزان 196/0در سطح 01/0 رابطه معنی دار به دست آمد.

کلیدواژه‌ها