بررسی میزان احساس امنیت و عوامل اجتماعی مؤثر برآن در بین شهروندان 15 تا 44 ساله شهرکرد

نویسندگان

چکیده

امنیت همواره از نیازهای اصلی جوامع بشری از ابتدا تا کنون بوده و پیوند عمیقی با سایر ساختارهای جامعه دارد. احساس امنیت تحت تأثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد. بررسی و شناخت میزان احساس امنیت شهروندان و عوامل اجتماعی تأثیر گذار بر آن می تواند در جهت افزایش احساس امنیت و بالا بردن پویایی و شکوفایی جامعه مؤثر یاشد. این پژوهش پیمایشی درصدد شناخت میزان احساس امنیت اجتماعی شهروندان و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن است. در این تحقیق 7 فرضیه مورد بررسی قرار گرفته است. جهت سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر احساس امنیت شاخص های سن، جنس، منشأ اجتماعی، رضایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، ویژگی های شخصیتی،آگاهی اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته است. این تحقیق به شیوه پیمایش انجام گرفته و ابزار جمع آوری اطلاعات در آن پرسشنامه می باشد. نمونه انتخابی در این تحقیق 430 نفر است که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای همراه باتصادفی ساده انتخاب شده اند. نتایج یافته ها حاکی از آن است که عوامل مؤثر بر امنیت شهروندان سن، جنس، رضایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی می باشد و متغیرهای منشأ اجتماعی،اعتماد اجتماعی وآگاهی اجتماعی هیچ گونه رابطه معناداری با میانگین احساس امنیت نشان نداده است.

کلیدواژه‌ها